Amazon

marți, 25 august 2015

Between mocking and electoral gain.

It announces a hot autumn in terms of protests in Moldova. It is the famous protest of 6 September. Today, I saw the news that the Socialists led by Igor Dodon announced protests. It will keep districts. The first protest will be held on 27 August, that on Independence Day. Dodon said that Moldova is not  an independent state. It is a state captured. Is right ! Only he does not say that is captured by the Russians. Russian Army is on the Dniester in 1992. It is in the form of "peace". At the political level pro-Russian forces are very strong. Igor Dodon himself leading one of them. I do not even trust those who declare themselves pro-European. Not to mention characters like Renato Usatîi or Ilan Shor. Valeriu Streleţ, Prime Minister of Moldova, derided the words of Dodon. I, if I were in his place, do not do this. Status of discontent in the population greatly increases. This gesture of Streleţ can do more harm current government. The idea for that Igor Dodon will win more electorate, and one with which I agree, is the election by the population. The problem is that in this case he will win the presidential elections If not him, then Renato Usatîi. They are best rated. The Pro- Europeans were discredit . However, a surprise might do if  will run  Maia Sandu. Leanca started losing.

Între luarea în derâdere şi câştigul electoral.

 Se anunţă o toamnă fierbinte, din punct de vedere al protestelor, în Republica Moldova. Este acel renumit protest din 6 septembrie. Astăzi, am văzut la ştiri că şi socialiştii conduşi de Igor Dodon au anunţat proteste.   Se vor ţine pe raioane. Primul protest se va organiza în data de 27 August, aică de Ziua Independenţei. Dodon spune că Moldova nu este un stat independent. Este un stat capturat. Are dreptate ! Doar că el nu spune că este  capturat de ruşi.  Armata rusească se află pe Nistru din 1992. Se află sub formă de " pacificatori".  La  nivel politic sunt forţe pro-ruseşti foarte puternice. Însuşi Igor Dodon conduce una dintre ele. Nu prea am încredere nici în cei care se declară pro- europeni. Nu mai vorbesc de personaje precum Renato Usatîi sau Ilan Shor.  Valeriu Streleţ, prim- ministrul Republicii Moldova, a luat în derâdere cele spuse de Dodon. Eu, dacă eram în locul lui, nu făceam acest lucru. Starea de nemulţumire în cadrul populaţiei creşte foarte mult. Acest gest al lui Streleţ poate să facă mai mult rău actualei guvernări.   Ideea pentru care Igor Dodon va câştiga mult electorat, şi  cu care şi eu unul sunt de acord, este alegerea preşedintelui de câtre populaţie. Problema este că în acest caz el va ieşi preşedinte. Dacă nu el, atunci Renato Usatîi. Aceştia sunt cei mai bine cotaţi. Cei pro- europeni s-au decredibilizat. Totuşi, o surpriză ar putea să facă, dacă va candida, Maia Sandu. Leancă a început să piardă.

Se intensifică rusificarea Transnistriei

Aşa-zisul lider de la Tiraspol, Evgheni Şevciuk, a anunţat că  vor fi schimbate manualele şcolare din Transnistria. Vor fi manuale şcolare ruseşti. Desigur, doar în şcolile care sunt sub jurisdicţia Tiraspolului. O mică parte din şcolile din Transnistria sunt sub jurisdicţia autorităţilor de la Chişinău.   Pentru acest ajutor, Şevciuk a mulţumit lui Dmitri Rogozin şi lui Vladimir Putin.  Eu mă întreb pe unde vor fi aduse manualele şcolare ? Nu cumva tot prin Aeroportul Internaţional Chişinău ?  Toată lumea ştie că cei de la Tiraspol, mă refer la aşa- zisele autorităţi,  se plimbă liniştiti  prin aeroport, fără ca cineva să îi  oprească. Ce scuze vor mai inventa autorităţile de la Chişinău, în cazul în care va şi aşa cum spun eu ?

luni, 24 august 2015

Mulţumesc TVR Moldova !

Această postare  scrisă de mine azi a fost citată în cadrul emisiunii "  Punctul pe Azi" realizată de Vitalie Guţu.  Este o onoare pentru mine să ajung la acest nivel. Mulţumesc echipei TVR Moldova.

Another government sacrificed in Chisinau?

Prime Minister of Moldova Valeriu Streleţ, today announced that it was decided to create a working group to investigate how the airport was leased. A very good thing. Chisinau International Airport concession, made in 2013, is very suspicious. Moldova wants the European Union, but the airport was leased to a company from Russia. That when they saw the situation in the area in case of military conflict, there can land enemy troops. It is a gateway into the country. We see the so called authorities from Tiraspol quiet walks through the airport without being asked're looking for. Now, the question is how much longer resist Streleţ as prime minister. I remember that Cyril Gaburici put this issue. Then, very suspect, he resigned.

Încă un guvern sacrificat la Chişinău ?

 Prim- ministrul Republicii Moldova, Valeriu Streleţ, a anunţat  că azi s-a decis crearea unui grup de lucru care va investiga cum a fost concesionat  aeroportul. Un lucru foarte bun. Concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău, făcută în 2013, e foarte suspectă. Moldova vrea în Uniunea Europeană, dar aeroportul a fost concesionat unei firme din Rusia. Asta  în condiţiile în care, văzând situaţia din zonă, în cazul unui conflict militar,  acolo pot ateriza trupe inamice.  Este o poartă de intrare în ţară. Vedem cum aşa- zisele autorităşi de la Tiraspol se plimbă liniştite prin aeroport, fără să fie  întrebate ce caută. Acum, problema este cât va mai rezista Streleţ ca prim- ministru. Îmi aduc aminte că şi Chiril Gaburici a pus problema aceasta. Apoi, foarte suspect, a demisionat din funcţia de prim. ministru.

sâmbătă, 22 august 2015

vineri, 21 august 2015

Transnistria Romanian schools continue to disturb

Transnistria Romanian schools continue to disturb the so called authorities from Tiraspol. They want to get rid of these schools at any cost. Court Lyceum "Lucian Blaga" in Tiraspol was converted into a garage where school buses are repaired. So- called foreign minister in Tiraspol, Nina Shtanski, said the school's headmaster, Ion Iovcev's a scandalous character. I have the honor and joy to know Mr. Ion Iovcev. He is very kind and gentle at the same time a true patriot and Romanian fighter. Bravo's!

Şcolile româneşti din Transnistria continuă să deranjeze

Şcolile româneşti din Transnistria continuă să deranjeze pe aşa- zisele autorităşi de la Tiraspol. Ei vor să scape de aceste şcoli cu orice preţ.  Curtea Liceului" Lucian Blaga " din Tiraspol a fost transformată într-un atelier auto în care se repară autobuze şcolare.  Aşa- zisa Ministră de Externe de la Tiraspol, Nina Ştanski, a afirmat că directorul liceului, Ion Iovcev, e un personaj scandalos.  Am onoarea şi bucuria să-l cunosc pe domnul Ion Iovcev.  Este un om foarte bun şi blând, în acelaşi timp un adevărat patriot şi luptător român. Bravo lui !

Wonder who is the traitor?

Igor Dodon announced that the party he leads (Party of Socialists of the Republic of Moldova) will initiate a motion of censure against Minister of Defence, Mr Anatol Şalaru. That's because it will create a common army with Romania. Igor Dodon accuse him of treason. Wonder who is the traitor? Who receives and executes orders from Moscow? Igor Dodon !!!! Who rebelled Gagauz population to make a referendum to decide for breaking Moldova, where Moldova will join the European Union? Igor Dodon!

Oare cine e trădătorul ?

Igor Dodon a a anunţat că partidul care îl conduce( Partidul Socialiştilor din Republica Moldova) va iniţia o moţiune de cenzură împotriva Ministrului Apărării, domnul Anatol Şalaru. Asta pentru că se va crea o armată comună cu România. Dodon îl acuză pe Şalaru de trădare  de Patrie. Oare cine e trădătorul ?  Cine primeşte şi execută ordinele primite de la Moscova ? Igor Dodon !!!! Cine a răsculat populaţia din Găgăuzia ca să facă un referendum prin care să se pronunţe pentru ruperea de Moldova, în cazul în care Moldova se va integra în Uniunea Europeană ? Igor Dodon ! 

Corina Fusu distruge tot ce a făcut bun Maia Sandu.

Dacă a existat un ministru bun al educaţiei în Republica Moldova, şi a existat, aceea a fost Maia Sandu. Îmi pare rău că nu mai este în funcţie. Văd că doamna Corina Fusu nu face altceva decât să distrugă tot ce a făcut bun Maia Sandu.  Maia Sandu a pornit o serie de reforme. Această doamnă le-a oprit. Reformele făcute de Maia Sandu erau pro- europene. Aşa vreţi voi integrarea în Uniunea Europeană ?

joi, 20 august 2015

Moldova must be a member of NATO

I support the statement of the Minister of Defense in Chisinau, Mr. Anatol Salaru. Moldova should join NATO. You can not be a member of the European Union, if you are not a member of NATO. This will lead to stability and safety. We are already seeing that the area extends military conflict. Transnistria, the unrecognized separatist republic of anyone preparing military. They say that preparing for a military parade in September. Preparations for war ammunition parade? I do not believe. Moldovan army alone would not cope if a new war like the one in 1992.

Republica Moldova trebuie să fie membră NATO

Susţin declaraţia Ministrului Apărării de la Chişinău, domnul Anatol Şălaru. Republica Moldova trebuie să adere la NATO. Nu poţi fi membru a Uniunii Europene, dacă  nu eşti membru NATO.Asta va duce la stabilitate şi siguranţă. Vedem deja că în zonă se extinde conflictul militar. Transnistria, republică separatistă nerecunoscută de nimeni, se pregăteşte militar. Ei spun că pentru parada militară din septembrie. Pregătiri de paradă cu muniţie de război ? Nu cred.  Armata Republicii Moldova, singură, nu ar face faţă în cazul unui nou război ca cel din 1992.

miercuri, 19 august 2015

How will they go?

I saw on television that the Moldovan trains that were upgraded in Romania, were restored on rails. Trains have worked a few years ago, but only a few months. Immediately they were broken because they took care of them. The current Minister of Transport has avoided provide a guarantee for these trains. Since the rails were removed after a few months operated trains were not neat. One of the trains, as I recall, burned. So what trips they have security?

Cât vor merge ?

Am văzut la televizor că trenurile moldoveneşti care au fost modernizate în România, au fost repuse pe şine.  Trenurile au mai funcţionat acum câţiva ani, însă doar câteva luni. Imediat s-au stricat pentru că nu au avut grijă de ele. Actualul  Ministru al Transporturilor s-a ferit să ofere o garanţie pentru aceste trenuri. De când au fost scoase de pe  şine, după ce au funcţionat câteva luni, trenurile nu au fost îngrijite. Unul dintre trenuri, din câte îmi amintesc, a ars. Deci ce siguranţă au călătorii în acestea ?

Did they understand something?

Valeriu Streleţ, Moldovan Prime Minister, attended the ceremony in Comrat today. From what I understand, he is first recorded in history. In his speech to the elected representatives from Gagauzia, he talked about the fact that the autonomous region of Moldova must go along with the European Union. He spoke in Russian, just as they understand better. The question is whether they understood. Politicians in Gagauzia are hypocrites. When they have an official delegation from Chisinau, or Bucharest, they are pro-European, otherwise they are pro-Russian. They must understand that they can not go separately

Au înţeles ei ceva ?

Valeriu Streleţ, premierul moldovean, a participat azi la ceremonia de la Comrat. Din câte am înţeles, el e primul din istorie care a participat. În discursul ţinut în faţa aleşilor locali din Găgăuzia, el a vorbit despre faptul că  această regiune autonomă trebuie să meargă alături de Moldova în Uniunea Europeană.  Le-a vorbit în limba rusă, tocmai ca ei să înţeleagă mai bine.   Problema este dacă au înţeles.  Poilticienii din Găguzia sunt foarte făţarnici. Când vin cei de la Chişinău, sau de la Bucureşti, ei sunt proeuropeni, în rest ei sunt pro- ruşi.  Ei trebuie să înţeleagă că nu pot merge separat.

Un patriot nu vrea ruperea ţării pe bucăţi

Am intrat azi, cu totul întâmplător, pe site-ul  partidului socialist. Mi-a atras atenţia  acest mesaj trimis de Igor Dodon celor din Găgăuzia. Spune el că găgăuzii sunt adevăraţi statalişti şi patrioţi ai Moldovei. Serios ? Păi un patriot nu vrea ruperea ţării, aşa cum vor găgăuzii. Ba mai mult, Dodon îi felicită pentru acel referendum. Oare cum să înţeleg eu asta ? În acest mesaj, Dodon incită populaţia de acolo împotriva autorităţilor centrale de la Chişinău. Nu incită direct, dar subliminal.  Acum mai rămâne să spună că cei din Transnistria sunt adevăraţi patrioţi şi să-i felicite că au omorât oameni în războiul de pe Nistru din 1992.

Se anunţă primul scandal în AIE 3 ?

Valeriu Streleţ, prim ministrul Republicii Moldova,  a anunţat  că vrea demisia guvernatorului BNM, Dorin Drăguţanu.  Despre aceasta va discuta cu colegii de alianţă. Problema este că Dorin Drăguţanu este nepotul lui Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, unul din cele 3 partide care fac parte din AIE 3. Eu unul nu cred că lui Mihai Ghimpu o să-i placă acest lucru.  Ori, s-ar putea ca Streleţ să aibă soarta lui Gaburici. Cum a început Gaburici să pună problema cu privatizarea aeroportului, cum a fost demis. S-ar putea să-i găsească şi lui Streleţ vreo neregulă de genul diplomei lui Gaburici.

marți, 18 august 2015

Romanian citizenship, but with some clarifications

  I saw today in news bulletins Moldova, a report on the issue of granting Romanian citizenship to Moldovan Romanians.
They said in the report that the relief granted citizenship in Romania support for Bessarabian Romanians.I totally agree, but with some clarifications. Citizenship is not granted to people who do not deserve.
Those that you see swearing Romania, but the Romanian citizenship. They don't  deserve it! You can not ease their granting citizenship of the Republic of Moldova, but the Serbian deny them Romanian citizenship. It is not fair ! The measure is equal for all Romanians around Romania, which, unwittingly, have lost or never had (those of Serbia's) Romanian citizenship. All are Romanian and must be equal.

Cetăţenia română, dar cu câteva precizări

Am văzut azi, la Telejurnal Moldova,   un reportaj despre problema acordării cetăţeniei române celor din Republica Moldova.  Spuneau în reportaj că cei din România susţin  uşurarea acordării cetăţeniei pentru basarabeni. Sunt perfect de acord, dar cu câteva precizări. Cetăţenia să nu fie acordată unora care nu merită.  Acei pe care âi vezi că înjură România, dar au cetăţenie română. Ei nu o merită ! Nu poţi să le uşurezi acordarea cetăţeniei celor din Republica Moldova, dar celor din Serbia să le refuzi dreptul la cetăţenia română. Nu este corect ! Măsura să fie egală pentru toţi românii din jurul României, care, fără voia lor, şi-au pierdut, sau nu au avut niciodată( e cazul celor din Serbia) cetăţenia română. Toţi sunt români şi trebuie să fie egali.

Transnistria is in crisis, but they celebrate.

here is a Romanian proverb for it, but unfortunately I can not translate the English. Although Transnistria is in a deep economic crisis, they are preparing for the celebration of the so-called independence. An internationally unrecognized independence. Prepare very fast! They painted a bridge across the Dniester river in tricolor (flag). No !!!! Not in the Romanian tricolor! The Russian flag. People there say it's a "great honor" for her. I still have preferred to put quotes rigor. They began to repair roads. I think they do a great  party.

Ţara arde şi baba se piaptănă

Acest proverb românesc se potriveşte perfect aşa- ziselor autorităţi transnistrene. Deşi Transnistria este într-o criză economică profundă, ei se pregătesc pentru serbarea aşa-zisei independenţe.   O independenţă nerecunoscută pe plan internaţional. Se pregătesc cu mare fast ! Au vpsit şi un pod de pe  Nistru  în tricolor. Nu !!!! Nu  în tricolorul românesc !  În ăla rusesc.  Oamenii mancurtiţaşi de acolo spun că e o " mare onoare" pentru ei. Eu totuşi am preferat să pun ghilimelele de rigoare.  Au început să repare drumurile. Cred că vor să facă o mare sărbătoare.

luni, 17 august 2015

And what has the names?

I was just reading that Irina Vlah, the governor of Gagauzia, wants to change tablets with the names of localities that are written in Romanian. I know that Ms Vlach, as well as its party boss, Igor Dodon, it infuriated Romanian. Only withholds this offense when meeting with Romanian ambassador. Romanian money are good, but the Romanian language is not good for them. Why the government in Chisinau does not say anything about it? Maybe we should political power from Bucharest to think better when investing in Gagauzia.

Şi cu denumirile ce are ?

Tocmai citeam că Irina Vlah, guvernatorul Găgăuziei, vrea să schimbe tăbliţele cu denumirile localităţilor  care sunt scrise în limba română. Eu ştiu că pe doamna Vlah, la fel ca şi pe şeful ei de partid, Igor Dodon, o supără rău limba română. Doar că îşi ascunde această supărare atunci când se întâlneşte cu ambasadorul României.  Banii româneşti sunt buni, dar limba română nu e bună pentru ei.  De ce guvernarea de la Chişinău nu spune nimic în acest sens ? Poate ar trebui ca puterea politică de la Bucureşti să se gândească mai bine când investeşte în Găgăuzia.

And how stay with the Customs Union?

Just for today I thought I had nothing to write on the blog. When there reading this article. I said I really need to comment. The article I must speak to those who will read the Customs Union. Transnistria is a miniature Soviet Union. It remained there during the USSR. Reading this article; I wonder why not export most in the Customs Union countries will? Well, if everything is so good there, why not export them? Well you say that Romania is not your enemy, and that's bad here? Why's first export Romania? Why not Russia or Belarus? When it comes to export, like Romania? Is it good or not good? For companions Transnistrian and Moldovan those who want the Customs Union.

Şi cum mai staţi cu Uniunea Vamală ?

Tocmai mă gândeam că pentru azi nu am nimic de scris pe blog. Când colo citesc acest articol . Am zis că neapărat trebuie să-l comentez.   Acest articol de care vă vorbesc trebuie citit de cei care vor Uniunea Vamală. Transnistria e o uniune sovietică în miniatură.   Totul a rămas acolo cape tumpul URSS-ului.  Citind acest articol ; stau şi mă întreb de ce nu exportă cel mai mult în ţările care vor Uniunea Vamală ? Păi dacă tot e aşa bine acolo, de ce nu exportaţi la ei ? Păi nu spuneţi voi că România este duşmanul vostru şi că ce rău e aici ? De ce pe primul loc la export e România ? De ce nu e Rusia sau Belarus ? Când e vorba de export, cum e România ? E bună sau nu e bună ? Pentru tovarăşii transnistreni şi pentru cei  de la Chişinău care vor Uniunea Vamală.

duminică, 16 august 2015

Moldova has tourism potential

I was reading this article about the fact that increasingly more Romanian visit Moldova. One thing that I enjoy myself. I am absolutely sure that Moldova has a huge tourism potential. You just have to work and invest. Infrastructure (especially roads) is a big problem. The authorities must work to repair roads. With good promotion, tourists will come soon. I'm sure of it.

Republica Moldova are potenţial turistic

Citeam în  acest articol despre faptul că din ce în ce mai mulţi români vizitează Republica Moldova. Un lucru  care pe mine mă bucură. Eu sunt absolut sigur  de faptul că Republica Moldova are un potenţial turistic enorm. Trebuie doar de lucrat şi de investit. Infrastructura(  în special drumurile) este o mare problemă. Autorităţile trebuie să lucreze şi să repare drumurile. Cu o bună promovare, turiştii vor veni imediat. Sunt sigur de asta.

sâmbătă, 15 august 2015

Russia does not want you

Moldovan Prime Minister Valeriu Streleţ had a phone conversation with his Russian counterpart Dmitry Medvedev. Among other things, they discussed the resumption of economic cooperation between the two countries. Is not it clear? I can not understand them politicians from Chisinau. they all pray for Russia to resume cooperation with Moldova. Russia cut cooperation with Moldova, not vice versa. They do not understand that Russia does not want a Europeanized Moldova. Russia wants Moldova to remain under its sphere of influence. Moldova has chosen the European path clear. If Russia will not want, why you want it? I'm not against the political and cultural relations with Russia. In Moldova there is an ethnic Russian. It would be an error to be ignored. Do you have problems with Transnistria. But both! There are other much stronger economic markets in the world.

Rusia nu vă vrea

Premierul moldovean, Valeriu Streleţ, a  avut o discuţie telefonică cu omologul său rus, Dmitri Medvedev. Printre altele, ei au discutat despre reluarea colaborării economice între cele două ţări. Oare nu este clar ? Eu nu pot să-i înţeleg pe politicienii de la Chişinău. aEi se tot roagă de Rusia să reia colaborarea cu Moldova. Rusia a întrerupt colaborarea cu Moldova, nu invers. Ei nu înţeleg că Rusia nu vrea o Moldovă europenizată. Rusia vrea ca Moldova să rămână sub sfera de influenţă. Moldova a ales clar drumul european. Dacă Rusia nu vă vrea, voi de ce să o vreţi ? Eu nu sunt împotriva relaţiilor politice şi culturale cu Rusia. În Moldova există o minoritate etnică rusească. Ar fi o eroare să fie ignoraţi. Aveţi  problemele cu Transnistria. Însă atât !  Există şi alte pieţe economice  mult mai puternice în lumea asta.

vineri, 14 august 2015

They deserve this money?

Starting next year, the Moldovan political parties receive state funding. Most money will receive PD, PLDM, PCRM. Is it really worth the money? Plahotniuc somehow remain poor and no longer afford to fund the party?! No longer Filat's business going?! Oleg Voronin has no money to give to his father?! PD and PLDM  were in power when  it was stole  the billion. PL will take less than Usatîi and  Socialists party. I for one do not complain nor the Liberals. The Dodon and Usatîi not speak. Better would give this money to independent candidates. Why does a candidate like Oleg Brega not deserve ?! I say it's worth. Moldova is in  a powerful crisis. With this money could accomplish many things. This expenditure will seriously affect the economy of Moldova.

Merită ei aceşti bani ?

Începând de la anul, partidele politice de la Chişinău vor primi finanţare de la stat. Cei mai mulţi bani vor primi  PD, PLDM, PCRM. Oare chiar merită ei aceşti bani ? A rămas cumva Plahotniuc sărac şi nu îşi mai permite să finanţeze partidul ?! Nu-i mai merg afacerile lui Filat ?!  Oleg Voronin nu mai are bani să-i dea lui taică-său ?!  PD şi PLDM erau la putere când s-a furat miliardul.  PL-ul va lua mai puţin decât socialiştii şi partidul lui Usatîi. Eu unul nu-i plâng nici pe liberali.  De Dodon şi Usatîi nici nu vorbesc.  Mai bine ar da banii aceştia la candidaţii independenţi. De ce oare un candidat precum Oleg Brega nu merită ?! Eu zic că merită. Moldova se află într-o criză puternică. Cu aceşti bani s-ar putea realiza multe alte lucruri.  Această cheltuială va afecta grav economia Republicii Moldova.

Gust de Moldova

Am citit ieri despre această minunată campanie  O idee demnă de toată lauda. Fructele moldoveneşti sunt foarte bune.  Păcat că în România  nu prea se găsesc.

joi, 13 august 2015

Again about the pipeline

I heard today from news bulletins Moldova,that Romanian  Prime Minister Victor Ponta will have a meeting with the new Prime Minister of Moldova Valeriu Streleţ.They will discuss, among other things, about the pipeline Iasi - Ungheni.It took several years before they did this pipeline. Now,  as far as  I know, only a few localities in the district Ungheni  have Romanian gas.They  kept delaying Romanian gas supply to the country. Sometimes I think some interest that Moldova will not escape dependence on Russian gas. I'm sure it will pass and this meeting, and again not to speak to anyone about the pipeline.

Din nou despre gazoduct

Am aflat azi, de la Telejurnal Moldova, că prim- ministrul României, Victor Ponta, va avea o întâlnire cu noul prim- ministru al Republicii Moldova, Valeriu Streleţ. Ei vor discuta, printre altele, şi despre gazoductul Iaşi - Ungheni. Eu unul m-am săturat de când se pune problema alimentării Republicii Moldova cu gaz din România. Au durat câţiva ani până au făcut acest gazoduct. Acum, din câte ştiu, doar câteva localităţi din raionul Ungheni au gaz românesc.  Se tot tergiversează alimentarea cu gaz românesc a întregii ţări. Uneori am impresia că unii au interes ca Moldova să nu scape de dependenţa faţă de gazul rusesc. Eu sunt sigur că va trece şi această  întâlnire, şi iar nu o să mai vorbească nimeni despre gazoduct.

miercuri, 12 august 2015

Follow a change in the policy of the socialist party?

Also in the same TV shows, producer asked  Ion Ceban  about the European Union. It had a reaction after me, very strange. There has been so prejudiced against the European Union. He said they are for the Customs Union, but we need to have good relations Moldova and the European Union. He did not talk about canceling Treaty of Accession to the European Union. That makes me think it's possible to happen very gradually change within the party led by Igor Dodon. It would be a miracle to see that Igor Dodon is pro-European policy. In the Chişinău policy,everything is possible

Urmează o schimbare în cadrul politicii partidului socialist ?

 Tot în cadrul aceleiaşi emisiuni tv, realizatorul l-a întrebat pe Ion Ceban despre Uniunea Europeană. Acesta a avut o reacţie, după mine, foarte ciudată. Nu a mai fost atât de pornit împotriva Uniunii Europene.  A spus că ei sunt pentru Uniunea Vamală, dar că trebuie ca Moldova să aibă relaţii bune şi cu Uniunea Europeană. Nu a vorbit despre  anularea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană. Asta mă face să mă gândesc că e posibil ca să se întâmple, treptat treptat, o schimbare în cadrul partidului  condus de Igor Dodon.  Ar fi o mare minune să vedem că Igor Dodon devine pro- european Însă în politica de la Chişinău  totul e posibil.

Socialists only advantage

We have heard today, the show "The point today," former Socialist deputy, current alderman in Chisinau Ion Ceban. From what he  talked I realized that the Socialists do nothing but take advantage  from the mistakes made by the current government in Moldova. Dorin Chirtoaca, mayor of Chisinau, should not rejoice too much. The vote was not a pro- Chirtoaca, but an anti Greceanii. The samethe same would have happened   if another candidate was pro-European. It should stop the destruction of green spaces in the city. He manages a city with a huge tourism potential. The problem is that it destroys that potential.The same happens at the national level. Socialists advantage of the political chaos and economic meltdown in Moldova. Ion Ceban said today that the best would be to hold early elections as soon as possible. It is also normal! In case of early elections, they will gain posted. It will be good just for them. For people will be worse.

Socialiştii doar profită

L-am ascultat azi, la emisiunea" Punctul pe azi", pe fostul deputat socialist, actual consilier municipal în Chişinău, Ion Ceban. Din ceea ce a vorbit mi-am dat seama că socialiştii nu fac altceva decât să profite de pe urma greşelilor făcute de actuala guvernare din Republica Moldova. Dorin Chirtoacă, primarul Chişinăului, nu ar trebui să se bucure prea mult. Votul nu a fost unul pro- Chirtoacă, ci unul anti- Greceanîi. La fel se întâmpla dacă era alt candidat proeuropean.  Ar trebui să înceteze cu distrugerea spaţiilor verzi din oraş.  El administrează un oraş cu un potenţial turistic uriaş. Problema este că el  distruge acest potenţial.
La fel se întâmplă şi la nivel naţional. Socialiştii profită de haosul politic şi dezastru economic din Moldova. Spunea Ion Ceban azi că cel mai bine ar fi să se organizeze alegeri anticipate cât mai repede. Este şi normal ! În cazul unor alegeri anticipate, ei le vor câştiga fluierând.  Va fi bine, doar pentru ei. Pentru popor va fi mai rău.

marți, 11 august 2015

Pure Russian propaganda

I saw today, the news bulletins Moldova, a few scenes from the film dedicated to the 100 days since Irene Vlach is governor of Gagauzia. A propaganda film made in pure Russian style. A film that glorified Gagauzia relations with Russia. Lifting the embargo for fruit and wine in Gagauzia it is used in this propaganda. It is presented as a great achievement. She Irina Vlah ie, praise Russia, but ask for money from the European Union for investment. Of course not talking about it.

Pură propagandă rusească

Am văzut azi, la Telejurnal Moldova,  câteva secvenţe din filmul  dedicat celor 100 de zile de când Irina Vlah este başcan al Găgăuziei. Un film făcut în purul stil propagandistic rusesc. Un film în care sunt slăvite relaţiile Găgpuziei cu Rusia. Ridicarea embargoului pentru producătorii de fructe şi vin din Găgăuzia este foloşită în această propagandă. E prezentată ca o mare realizare. Ea , adică Irina Vlah, laudă Rusia, dar cere bani de la Uniunea Europeană pentru investiţii. Desigur că nu vorbeşte despre asta.

Danger on September 6.

On 6 September in Chisinau, capital of Moldova, will organize a big protest.They will protest against price rises for gas and electricity. A very fair. The problem is that with the Civic Platform "Dignity and Truth" is possible to participate and Antifa group. Antifa is a terrorist organization. Behind this organization stands Petrenco. It is a former Communist deputy. Now this Petrenco, calling people to participate in the protest on 6 September. This Civic Platform says it is pro-European. Then what is the connection with Petrenko and Antifa? They are pro-Russian.More than that , Petrenko is now friends with his former party colleague, Igor Dodon, leader of the Socialist Party. It seems that all these groups are preparing something on September 6. It is not something good.It is possible to repeat the scenario of 7 April 2009. If we are not careful, we may find that pro-Russian forces seize power by force. Innocent people will die, just like on 7 April 2009. It is a well organized plan.

luni, 10 august 2015

Irina Vlah not to believe what is not

Irina Vlah submitted a report 100 days after the start of term. One such report presents only the Prime Minister. It is not premier. It is only the governor of Gagauzia. Unable to boast that he did what was required by law to do. She has only to follow the law. This report should make it to the end of the term. Then it would be something concrete.

Irina Vlah să nu se creadă ce nu este.

Irina Vlah  a prezentat un raport de 100 de zile de la începerea mandatului. Un asemenea raport îl prezintă doar prim- ministrul. Ea nu este premier. Ea este doar guvernatorul Găgăuziei. Nu poate să se laude că a făcut ce avea obligaţia, conform legii, să facă.  Ea nu a făcut altceva decât să respecte legea. Acest raport ar trebui să îl facă la sfârşitul mandatului. Atunci ar fi ceva concret.

Maia Sandu has no reason to be with them.

Members of Civic Platform" Dignity and Truth "  wants Maia Sandu to participate on the eveniments organized by these. This would be a big mistake from Maia Sandu. This is a civic platform compromised. It has already shown who is behind this platform. It is a political hoax. Maia Sandu must not fall into the trap. She will compromise the future if it works in this platform.

duminică, 9 august 2015

Where Moldovan politicians are wrong

The mistake is that Moldovan politicians have forgotten the people's problems. They are just busy sharing posts. They forgot the people who elected them. Politicians who sympathize Russia takes advantage of the situation. They will manipulate the population. They will show that they care for people. Renato Usatîi that has already begun. He started making blocks for social cases. Social measures taken by these politicians will do to increase their sympathy. Moldova is in a major economic crisis. In case of early elections, pro-Russian parties will win the elections detached. That means it will cancel the traty of accession to the European Union.

The duplicity of politicians in Chisinau.

I mean the pro- Russian politicians, and others are the same. They say they do not want Moldova to join the European Union. They want Moldova to join the Customs Union. But all go to holidays in the European Union. They do not want to hear about Romania. But all have business here. If so well in Russia, why not go there to spend your vacation and to do business?

What will be the next region of Moldova ?

Russia a policy very strange. She conquers the country on the whole. A shred. We see what is happening today in Ukraine. This happened in the past  with Moldova. It appeared Transnistria and Gagauzia. We see that Russia behaves with these regions in a  different way  from how they behave with the rest of Moldova. The question is who will be the next region of Moldova. I expect that will be the Balti. This is a city in northern Moldova. In that area's pro- Russian majority population. The Mayor is Renato Usatîi. A brand exponent of Russian policy in Moldova. This Usatîi has  all businesses in Moscow. I would expect Russia to lift the embargo and for fruit and wines from the Balti

sâmbătă, 8 august 2015

Care va fi următoarea regiune din Moldova.

Rusia practică o politică foarte ciudată.  Ea nu cucereşte o ţară pe de-a întregul. O rupe în bucăţi. Vedem ce se întâmplă azi în Ucraina. Aşa s-a întâmplat în trecut şi cu Republica Moldova.   Aşa au apărut Transnistria şi Găgăuzia.Vedem că Rusia se comportă cu aceste regiuni altcumva faţă de cum se comportă cu restul Republicii Moldova. Problema este care va fi următoarea regiune din Moldova. Eu  anticipez că va fi zona Bălţi. Acesta este un oraş din nordul Republicii Moldova. În zona aceea e majoritară populaţia pro- rusă. Primarul oraşului este Renato Usatîi. Un exponent de marcă al politicii ruseşti în Moldova. Acest Usatîi are toate afacerile la Moscova. Eu mă aştept va Rusia să ridice embargoul şi pentru producătorii de fructe şi vinuri din zona oraşului Bălţi

Chisinau pays debts incurred by Gagauzia.

It's the amount of money owed by the Gagauz authorities to rebuild a hospital. A very good thing. Human health is very important. The problem is the way they behave Gagauz authorities in dealing with the central authorities in Chisinau. Gagauz authorities continue to be with Russia, not with Moldova. We remember that in February 2014 held a referendum saying that if Moldova will join the European Union will break Gagauzia and Moldova proclaimed its independence. So behave Gagauz authorities.

Chişinăul plăteşte datoriile Găgăuziei

Este vorba despre suma de bani datorată de autorităţile de la Comrat pentru reconstrucţia unui spital. Un lucru foarte bun. Sănătatea oamenilor  este foarte importantă. Problema este felul în care se comportă autorităţile din Găgăuzia în relaţiile cu autorităţile centrale de la Chişinău. Cei din Găgăuzia, drept mulţumire, continuă să facă jocul Rusiei. Noi ne aducem aminte că în februarie 2014 au organizat un referendum care spunea că dacă Moldova se va integra în Uniunea Europeană, Găgăuzia se va rupe de Moldova şi îşi va  proclama independenţa. Aşa se comportă autorităţile din Găgăuzia.

vineri, 7 august 2015

Russia plays a new game geostrategic relations with Moldova

Russia plays a new game geostrategic relations with Moldova. This lifted the embargo imposed fruit and Moldovan wine, but only for fruit and wines from Transnistria and Gagauzia. I mean in those regions controlled by Moscow. Trannsnistria is a self-proclaimed republic, but not recognized by anyone, not even Russia. Gagauzia is an autonomous region. Governor of the region, Irina Vlah, part of Igor Dodon's party. The main pro-Russian party in Moldova. This game aims at destabilizing the situation in this country wants to create local tensions precisely because pro- Russian forces, headed by the Socialist Party led by Igor Dodon, Moldova to take the lead. This is Moscow's interest.

Rusia joacă un nou joc geostrategic în relaţiile cu Moldova

Rusia joacă un nou joc geostrategic în relaţiile cu Moldova. Aceasta a ridicat embargoul impus fructelor şi vinului din Republica Moldova, însă doar pentru producătorii de fructe şi vinuri din Transnistria şi Găgăuzia. Adică din acele regiuni controlate de Moscova.  Trannsnistria  este o republică autoproclamată, dar nerecunoscută de nimeni, nici măcar de  Rusia. Găgăuzia este o regiune autonomă. Guvernatorul acestei regiuni, Irina Vlah, face parte din partidul lui Igor Dodon. Principalul partid pro- rusesc din Republica Moldova. Acest joc urmăreşte destabilizarea situaţiei din această ţară Vrea să creeze tensiuni la nivel local Tocmai pentru ca forţele pro- ruseşti, în frunte cu partidul socialiştilor condus de Igor Dodon, să preia conducerea Moldovei. Acesta e interesul Moscovei.

Drinking water in Săcele

So now showing drinking water in Săcele, Braşov, Romania. It is white and smells. We can not drink this water. It has now been and expensive. We need to buy mineral water Why? Look at this video

joi, 6 august 2015

Maia Sandu would be good for president

Several Moldovan NGOs demanded that the president be elected by the people. All they have proposed that Maia Sandu to be elected president. Two very good proposals! I remain in my mind that the president should be elected by the people. Only then can have authority and representativeness. The Constitution should be amended. Article 13 should be amended, namely the language. Maia Sandu, is so far the best option, in my opinion, to this position. He proved he can. It is appreciated. He worked in international fora. The problem is that Plahotniuc and Filat will not let her. Even if, by some miracle, become president, the two will not let her lead the country.

Who is behind these companies

Russia lifted the embargo on the import of Moldovan fruit for 17 companies. These are in southern Moldova. Of course for those producers this is very good news. I wonder who is behind these companies? Why just the south? Is it in Gagauzia? It would be interesting to see if these employers are not friends of Igor Dodon. There are too many mysteries related to this decision.

Cine stă în spatele acestor companii

Rusia ridicat embargoul privind importul de fructe din Republica Moldova pentru 17 companii. Acestea sunt din sudul Republicii Moldova. Bineînţeles că pentru respectivii producători aceasta e o veste foarte bună. Eu mă întreb cine stă în spatele acestor companii ? De ce tocmai din sud ? Nu cumva sunt din Găgăuzia ? Ar fi interesant de văzut dacă aceşti patroni nu sunt prieteni de-ai lui Igor Dodon. Sunt cam multe mistere legate de această decizie.

Staţi liniştiţi

Rusiei îi este frică, conform acestui articol, că se va realiza unirea  Moldovei cu România. Aşa justifică ei prezenţa trupelor ruseşti pe teritoriul Republicii Moldova. Eu le spun că pot să îşi retragă trupele liniştiţi. Propaganda rusească şi-a făcut efectul. Nu mai este nevoie de trupe.  În condiţiile actuale, economice  şi politice, unirea ar face mai mult rău decât bine. Eu militez pentru ajutorarea Republicii Moldova ca să adere la UE. Nu poţi uni două entităţi care nu se cunosc. Mă refer la oamenii simpli între ei. De abia acum au început unii să vadă Telejurnalul de la Chişinău. Aşa că Rusia poate să stea liniştită în privinţa unirii Unire doar în cadrul Uniunii Europene va fi..

Leancă o vrea pe Maia Sandu la el în partid.

Iurie Leancă a declarat că discută cu Maia Sandu ca să se înscrie la el în partid. Asta va însemna mult pentru electoratul lui Leancă. Maia Sandu este un nume greu.  Va fi o lovitură puternică pentru PLDM şi pentru Vlad Filat. Chiar dacă Maia Sandu nu e membră PLDM.  Problema este cum se vor înţelege cei doi. Amândoi sunt nişte lideri puternici. Mă tem să nu facă mai mult rău prin această mişcare.

miercuri, 5 august 2015

Unde este gazul românesc ?

 Se tot vorbeşte, de ceva timp, la Chişinău despre problema scumpirii gazului. O problemă care arde pe toată lumea. Acum nu ştiu dacă e de vină Moscova, am auzit că cei de la Gazprom au ieftinit gazul pentru Moldova, sau intermediarii locali. Problema asta mi-a adus aminte de gazoductul Iaşi- Ungheni. Ce mai e cu el ? Nimeni nu mai vorbeşte nimic !  De ce oare ? Ăsta ar putea scăpa Moldova de gazul rusesc. Nu vreau să bănuiesc că nora de la Chişinău le convine faptul că Moldova este dependentă de Moscova. Mă refer la cei pro- europeni.

Maia Sandu ar fi bună pentru funcţia de preşedinte

Mai multe ONG-uri de la Chişinău au cerut ca preşedintele să fie ales de oameni. Tot acestea au propus ca Maia Sandu să fie aleasă preşedinte. Două propuneri foarte bune ! Eu rămân la părerea mea că preşedintele trebuie ales de oameni. Doar aşa poate avea o autoritate şi o reprezentativitate.  Constituţia Republicii Moldova trebuie modificată. Trebuie modificat şi Articolul 13, acela privind limba.  Maia Sandu, este până acum, cea mai bună variantă, după părerea mea, ca să ocupe această funcţie. A dovedit că poate. Este apreciată. A lucrat la foruri internaţionale.  Problema este că nu o vor lăsa Plahotniuc şi Filat. Chiar dacă, printr-o minune, ajunge preşedinte, cei doi nu o vor lăsa în pace.

Ce a vrut să spună ieri Marian Lupu

Am urmărit ieri emisiunea" Punctul de azi" realizată de Vitalie Guţu. Invitat era Marian Lupu.  Interesantă a fost partea  despre Maia Sandu. Marian Lupu a lăsat de îbţeles faptul că tocmai PLDM-ul nu a vrut- o pe Maia Sandu ca prim- ministru. Asta confirmă toate bănuielile. Confirmă faptul că s-a repetat situaţia cu Leancă şi Gaburici.  Că totul a fost o mascaradă de-al lui Filat.

marți, 4 august 2015

Tiraspolul a copiat Chişinăul

Să nu credeţi că în ceva bun( de parcă ar fi ceva bun de copiat în politica moldovenească) Nu !  Tot despre furturi e vorba. Ăştia au furat un miliard. Cei din Transnistria, mai săraci, au furat doar vreo 900 de milioane de dolari. Probabil că au văzut ce au făcut cei de la Chişinău şi s-au gândit să facă şi ei la fel.   Bineînţeles  că pe toate ăstea le plăteşte poporul. Problema este că Transnistria e într-o situaţie gravă. Banii de la Moscova nu mai vin. Ei  nu prea vor să colaboreze cu Uniunea Europeană. Păcat de populaţia de acolo. Ei vor suferi. Mai ales că aşa-zisele autorităţi de la Tiraspol tot izolează regiunea pe plan internaţional.

Renato Usatîi vrea să scrie o carte

Nu este o glumă ! Renato Usatîi a anunţat că peste 4 ani va scrie o carte.  S-a inspirat după Klaus Iohannis.  Numai că ăsta va scrie la sfârşitul mandatului. Nici nu vreau să îmi închipui cum va fi cartea. Cred că cea mai comică. Asta, desigur, dacă va fi ca declaraşiile pe care le dă în presă. Acum mă aştept ca şi Mihai Ghimpu sau Vladimir Voronin să scrie fiecare câte o carte.  Ar fi cele mai comice cărţi.

duminică, 2 august 2015

Telejurnal Moldova pe TVR 3.

Telejurnal Moldova va fi transmis, începând de mâine, tot de la ora 19, pe TVR 3, de luni până vineri. La fel, de la ora 19:40, emisiunea " Punctul pe Azi". Emisiune moderată Vitalie Guţu.  Mă bucur că nu au scos programul de la Chişinău.